Sunday, December 17, 2006

ondergaande zon van af ons dak

Rinsumageast


Rinsumageast

Rinsumageast is in doarp yn de gemeente Dantumadiel mei likernoch 990 ynwenners. It is it meast westlike doarp fan de Dokkumer Wâlden. Troch it doarp rint de Moark, dêr't ferskate bregjes oerhinne lizze. Yn it sintrum fan it doarp stiet it Rjochthús. De Geast, sa't it doarp ek bekind stiet, wie oan't 1881 it haadplak fan de gemeente foardat it nije gemeentehús yn Moarrewâld boud waard.

[bewurkje seksje] Skiednis

Rinsumageast stie eartiids bekind as Ringesheim, neamd nei in âld wetter dat troch it doarp kaam. It is in âld doarp, ea stienen der fjouwer Stinsen om 'e Geast hinne, mar dy binne lykwols allegeare fuortrekke. De Melkema State dêr't de Aylva's wennen is it earst sloopt. De Eysinga State is yn 1805 ôfbrutsen. En Tjaarda State dêr't Schelte fan Tjaarda wenne is sloopt yn 1834.

En net te ferjitten it Kleaster Klearkamp fansels, dêr't it Clearcampster Bitterke noch fan tsjûget.

Munnekezijl

Munnekezijl (Low Saxon: Muntjesiel) is the easternmost village in Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland. It has 537 inhabitants.